Tájékoztató a 2024/25-es tanév hit-és erkölcstanoktatásról

EvangélikusReformátusKatolikusA hit gyülekezete

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 35. §, valamint a 22/2013.(III.22.)
EMMI rendelet rendelkezéseinek alapján az állami fenntartású általános iskolák minden
évfolyamán meg kell szervezni az etika és a helyette választható hit-és erkölcstan-tanítást.
A törvényi előírások értelmében a szülő írásban nyilatkozhat, hogy gyermeke etikaoktatásban,
vagy hit- és erkölcstan oktatásban kíván-e részt venni.
Amennyiben a szülő írásban nem nyilatkozik, a gyermek automatikusan
etikaoktatásban részesül.
A szülői nyilatkozattételek időpontja a leendő 1. osztályos tanulók szüleinek az
általános iskolai beiratkozás időpontja. A nyilatkozattételek begyűjtését követően, az iskola
igazgatója az érintett egyházi jogi személy meghatalmazott képviselőjének átadja az egyház
által szervezett hit- és erkölcstan oktatásra jelentkezett tanulók névsorát. Az intézményvezető
egyeztetést folytat a tanulócsoportok kialakításáról azon egyházak képviselőivel, amelyek
által szervezett hit- és erkölcstan oktatás iránti igényről a szülők nyilatkoztak, és amelyek a
hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállalták.
A hit-és erkölcstan oktatásával kapcsolatban intézményünkkel a következő egyházi jogi
személyek vették fel a kapcsolatot, jelezve, hogy szülői igény esetén vállalják iskolánkban a
hit-és erkölcstan oktatás megszervezését:
 Magyar Katolikus Egyház
 Magyarországi Református Egyház
 Magyarországi Evangélikus Egyház
 Hit Gyülekezete
Etika tantárgy megszervezése iskolánkban:
Az alsó tagozaton valamennyi tanítónő oktathatja az etika tantárgyat, felső
tagozaton képesített pedagógusunk végzi az etika tanítását.
Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika, vagy a hit-és
erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát
minden tanév május 20-ig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy
képviselőjével.

„20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról 182/B. § (7) Ha a szülő a következő tanévre
vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani
kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval
és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.”
Amennyiben nem szeretnének változtatni, akkor nincs teendőjük.