Intézményünk 2018. áprilisában tanfelügyeleti ellenőrzésen esett át,
melynek a szakértők által megfogalmazott eredménye a következő:

  1. Pedagógiai folyamatok

Fejleszthető területek
A pedagógiai folyamatok eredményessége érdekében továbbra is céljuk legyen
megismerni mások jó gyakorlatait, saját jó gyakorlataikat terjeszteni. Az oktató-nevelő
munka hatékonyságának érdekében továbbra is szorgalmazzák a pályázatokon való
részvételüket.
Kiemelkedő területek
Az intézmény vezetése a stratégiai és operatív intézményi dokumentumokat a mindenkori
magasabb jogszabályoknak megfelelően tervezi meg, összhangban a fenntartó
elvárásaival, a belső és külső partnerekkel egyeztetve. A tervszerű, áttekinthető,
megvalósítható Éves munkatervet a munkaközösségek munkatervei alapján a
pedagógusok javaslatainak meghallgatásával, az előző időszak eredményeinek figyelembe
vételével készíti el. A tanév során a megvalósítás folyamatát a havi megbeszéléseken
elemezik, szükség esetén módosítják, így biztosítva a tervszerűség és a rugalmasság
egységét. Az értékelés folyamatában a következetesség, az objektivitás és a fejlesztő jelleg
valósul meg. A tanulók fejlődéséről folyamatosan tájékoztatják a szülőket.

  1. Személyiség- és közösségfejlesztés

Fejleszthető területek
Az intézmény munkájában továbbra is kiemelt figyelmet kapjon az egyes tanulói
kulcskompetenciák fejlesztése. Továbbra is törekedjenek arra, hogy a szülőket minél
hatékonyabban vonják be gyermekük iskolai életébe.
Kiemelkedő területek
A tanulási-tanítási folyamatok során nagy hangsúlyt helyeznek az adekvát
személyiségfejlesztésre és a közösség építésére. Nagy gondot fordítanak a kiemelt
figyelmet igénylő tanulók (SNI-, BTM-, HH-, HHH-, tehetséges gyermekek)

felismerésére, megismerésére és fejlesztésére. A tanulók szociális hátrányának
feltérképezése és enyhítése érdekében jól működő és szerteágazó kapcsolatrendszerű
gyermekvédelmi munka folyik az iskolában. Az önálló tanulás támogatása és a
differenciált fejlesztés érdekében hatékonyan alkalmazzák a változatos módszereket,
többek között a projekt alapú oktatást.

  1. Eredmények

Fejleszthető területek
Kompetenciamérések eredményeinek fenntartása, belső mérések elemzése és a tanulságok
levonása.
Kiemelkedő területek
Az intézmény eredményeinek folyamatos elemzése, értékelése alapján a tanulók mérési
eredményei, továbbtanulási mutatói az intézmény Pedagógiai programjában
megfogalmazottaknak és a szülők elvárásainak megfelelnek. Tanulóik rendszeresen részt
vesznek és érnek el kimagasló eredményeket megyei és országos versenyeken tanulmányi-
, művészeti- és sport területeken. Az osztályfőnökök pályaorientációs tevékenységének
eredményeképpen tanulóik nagy többsége megállja a helyét választott középiskolájában.

  1. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

Fejleszthető területek
Az információs csatornák, ezen belül különösen a honlap még hatékonyabb működtetése.
Ennek érdekében a honlap szerkesztésébe több kolléga bevonása.
Kiemelkedő területek
Intézményben nagyon alacsony a fluktuáció, ezért tantestületükben összeszokott,
begyakorlott munka folyik. Magas színvonalú az együttműködés, közös munkájuk a
kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen alapul. Feladatmegosztásuk tudatosan szervezett,
motiváltságon és szakértelmen alapul. Jellemző az innováció, a nyitott, magas színvonalú
szakmai tudással bíró szellemiség. Nyitottak a jó gyakorlatok befogadására, szívesen
mutatják be saját ötleteiket.

  1. Az intézmény külső kapcsolatai

Fejleszthető területek
Továbbra is dolgozzanak azon, hogy közösségi és egyéni szinten is erősítsék településükön
a társadalmi szerepvállalásukat, együttműködésüket a Szülői Munkaközösséggel.

Kiemelkedő területek
Nevelő és oktató munka színvonalának növelése érdekében sokrétű és hatékonyan működő
kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. Kiemelkedő az együttműködés a fenntartóval (Monori
Tankerületi Központ), Monor Város Önkormányzatával, a Sulipersely Diákalapítvánnyal,
a város óvodáival, a Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és
Szolgálattal, a PMPSz-el, a Monori Sportegyesülettel, a Városi Könyvtárral, a Vigadó
Kulturális és Civil Központtal, a Rendőrséggel, a Polgárőrséggel, a Strázsa újsággal, a
Gemini TV-vel, a város civil szervezeteivel.

  1. A pedagógiai munka feltételei

Fejleszthető területek
A hagyományok ápolása mellett igyekezzenek folyamatosan megújítani azokat az iskolai
tevékenységeket, amelyek a gyermekek felzárkóztatását, tehetségének kibontakoztatását,
személyiségének sokrétű fejlesztését szolgálják.
Kiemelkedő területek
Az intézmény tárgyi ellátottsága és humán erőforrása alkalmas oktató-nevelő munka
eredményes végzésére. Eszközellátottságuk jelentősen bővült, korszerűsödött. Iskolában
hiánytalan a szakos ellátottság. Magas színvonalú a nevelőtestület módszertani
felkészültsége. Rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken, konferenciákon és egyéb
szakmai rendezvényeken. Sikeres pályázataik segítik az innovációt és a kreatív
gondolkodást ösztönző munkavégzést.

  1. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi
    szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai

programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

Fejleszthető területek

Kiemelkedő területek
Az intézmény Pedagógiai programja koherens a Kormány és az oktatásért felelős miniszter
által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban foglaltakkal. A Pedagógiai program
elvárásainak megfelelően tervezik nevelési-oktatási céljaikat, és hajtják végre feladataikat.
Intézmény Pedagógiai programját a nevelőtestület rendszeresen felülvizsgálja, a
mindenkori jogszabályoknak megfelelően és az értékelési eredmények alapján kiegészíti,
átdolgozza.